Regulamin sklepu

Regulamin

Poniżej przedstawiamy Państwu Nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zamówień w Naszym sklepie internetowym www.mmconceptstore.pl, w którym to oferujemy Państwu kolekcje firmy Fynch-Hatton oraz Selected Femme/Homme.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Sprzedawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MM Concept Store z siedzibą ul. Franciszka Klimczaka 13, 02-797 Warszawa, NIP: 521-033-22-02
b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mmconceptstore.pl,
d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie, tj. odzież męska oraz damska
e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f) Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą,
g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach 11-20.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

7. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

I. Rejestracja

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
a) posiadający aktywne konto użytkownika na Naszym portalu,
b) nie posiadający aktywnego konta, lecz dokonujący zakupów bez rejestracji i logowania.

2. Aktywne konto użytkownika Sklepu uzyskuje się po:
a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego – klient zobowiązany jest do podania pełnych, prawidłowych danych osobowych,
b) dokonaniu aktywacji konta poprzez zalogowanie się na zarejestrowany indywidualny login oraz hasło.

3. Klient posiadający aktywne konto użytkownika Sklepu ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Sklepu i dodaniu Towaru do Koszyka, następnie potwierdzając dane zamówienie poprzez przejście do kolejnych kroków.

4. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia

6. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

II. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

4. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5. Zamówienia przyjmowane są do realizacji od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 11:00-19:30.

6. Klienta obowiązuje cena Towaru z chwili złożenia Zamówienia widoczna przy opisie zamawianego Towaru.

7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


III. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a) gotówką w przypadku odbioru osobistego,
b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu
d) za pośrednictwem serwisu PayU

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta


Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
80 1050 1025 1000 0092 1142 9049

3. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

IV. Dostawa zamówionego Towaru

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.

2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 3 dni roboczych:
a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności gotówką w przypadku odbioru osobistego;
b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż gotówką w przypadku odbioru osobistego.
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

4. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

5. Zamówione Towary mogą zostać odebrane osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Klimczaka 13, 02-797 Warszawa. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną.

V. Zwrot zakupionego Towaru

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 3 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu z powrotem zwracanych Towarów.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: Pobierz formularz odstąpienia od umowy / zwrotu towaru

8. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Klient powinien zwrócić paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia.

9.Klient może zwrócic towar osobiście w sklepie MM Concept Store, ul. Franciszka Klimczaka 13, 02-797 Warszawa lub może odesłać produkt na powyższy adres.

VI. Reklamacja Towaru

1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres e-mail: reklamacje@mmconceptstore.pl lub wysłane pocztą na adres sklepu stacjonarnego.

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji.

3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

5. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonym pod adresem internetowym Sklepu formularzem reklamacyjnym: Pobierz formularz reklamacyjny.


VII. Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


Nasz sklep internetowy posiada w swoim asortymencie ubrania marek Fynch-Hatton, Selected FEMME/HOMME, COLMAR oraz Mos Mosh jak i ubrania oraz dodatki od polskich producentów.


Zapisz sie do naszego newslettera

Informacje o sklepie

MM Concept Store

ul. Klimczaka 13
Miasteczko Wilanów

ul. Światowida 17 p. +1
Galeria Północna

mail: sklep@mmconceptstore.pl
tel: 22 404 77 45

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach. Na powitanie otrzymasz 10% rabatu na pierwszy zakup.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.